Wed. Jan 27th, 2021

Gumi Wayah

Ni Kadek Nova Aprilia Wati –XII AP 9 Rem-rem selem Gurindam gurindem Nngemu gulem Masemu gelem Kliab-klieb guminé                                     …