Fri. Aug 6th, 2021

Day: December 21, 2020

Gumi Wayah

Ni Kadek Nova Aprilia Wati –XII AP 9 Rem-rem selem Gurindam gurindem Nngemu gulem Masemu gelem Kliab-klieb guminé                                     …