Thu. Apr 22nd, 2021
I Wayan Budayasa, S.Pd. - Guru

Ejoh ngentungang peliat mata,

Barak ngendih kakaton marcapadané,

Ulap panes matanai tan sida katambakin bulun paningalan,

Anginé ngemu panes ngosok padang ambengan tuh,

 

Pakrésék pakrosok nyatuang kolongan embuh,

Padiné kalah tegeh kalah gedé,

Mesanding ngajak beton gedé ganggas,

Kadirasa ten wénten sané wadi manungkas,

 

Cariké kaungkulan olih wewangunan nyujuh langit,

Nyepit, ngéwérin, nyumbungan déwék sambilang ngajengit,

Né pipis…. mai alih…

Cén surat apang akurat..

Gaené aluh tusing perlu mesuang peluh…

Suara-suara ngandup-ngandupin apang sida percaya..

 

Bapak élah nganggoang kita ngaé duh kita,

Tetamian luhuré piara diastu kerasa sengsara,

Jelé melah gumi gelah,

Meyasa, menyama, meyadnya apang sinah,

Cara jani gumi kenyat, Keneh jengat, Uat pegat

By admin