Thu. Mar 4th, 2021
I Wayan Budayasa, S.Pd. - Guru

Semengné ento Pan Sarna cara biasané bangun nyemak sampat mebersih ring natah sanggah. Ngedasin sisa-sisa luu canang lan dupa sané kaangé maturan dibi sanjané. Mén Sarna suba uli ngedas lemahé mapumpun di paon. Tusing taén engsap indik sesana dadi kurenan sané stata ngayahin anak muani. Sabilang semengan mula geginané suud nyakan ngaénang kurenané kopi maimbuh séla kebus ané keslepitan di kukusané nuju ngukus nasi anggoné lalab kopi. Dikénkéné yen suba sing maan séla, kanggoanga jaja gina ané magampilan wadah belék di meténé sikaja tongos Mén Sarna metanding banten nuju panemon rerainan. “Beli Wayan mai malu marérén nyampat, ené kopiné suba kaseduh apang tusing énggalan émbon” kéto Mén Sarna ngaukin kurenané nanjénin kopi melalab séla. Sahasa ngénggalan Pan Sarna mragatan swadarma ngayah nyampat ring natah sanggah. “kréékkk…” munyin sérok penyaupan lulu ané malakar baan séng kegampilan dangin paoné, ané mula biasa anggona ngejang sampat miwah sérok.”Apa lalab kopine jani méméné?” Pan Sarna metakon teken kurenané. Mesaut Mén Sarna “Ento ungkabin malu don samping gelasé, kan suba biasa keto icang ngemang beli buka kéto”. Kedék magebris Pan Sarna ningeh pesaut kurenane, “hahaha… nah péh icang nak meguyon, pang semengan nyai tusing tegang”. Keto Pan Sarna magaguyon sareng kurenané.

Pan Sarna wantah peduanan ngajak kurenané nongos di umahné. Sawiréh pianakné adiri sané madan I Wayan Sarna madunungan di Badung ngalih gaé dadi pegawai Hotél. Suba ada limolas tiban I Sarna ngalih gaé ka Badung, nuju masan rainan tetep ia mulih, ngalih ijin di tongos pegaéan.Suba galah dasa semeng, Pan Sarna makinkinang jagi mejalan ke carik. Tuah saja carik ane gelahang Pan Sarna wantah duang tebih. Cariké punika mangkin sampun kaapit olih wewangunan hotél miwah villa. Apang slaé yén petékan ada anak sané teka ka umahné jagi nagih mayah carikné, lakar anggona nyambung wewangunan hotélé punika, nanging Pan Sarna tetep tusing ngemang. Mejalan ia ke carik, jagi mreténin sekancan pamula-mulaan sané katandur dugas puan. Cara biasané yén nuju carikné Pan Sarna majalan ngléwatin samping dajan hotélé nganggo jalan subak. Sambilange masih ia matetolihan embahan yéh sané nuju kecarikné, sawiréh telabah ceniké ento atenga suba kaempetin saka beton wewangunan hotél, dikénkéné yén ada luu sané gedé anyud, pastika ngengsut di saka betoné ento sané ngawinan carikné tusing maan eduman yéh. Suba pang sesai Pan Sarna nyambatang ke pekaséhé indik saka beton sané nyuang tanah telabah, nanging pesaut pekasehé tuah aluh “nah lakar laporang ke dinas, apanga pada galang”. Nanging kayang jani, tusing masih ada pengrauh apa-apa uli kedinasan. Pan Sarna minabang suba emed lakar nyambatang buin, dikenehné jani tuah megaé. “Yén ené bakat antosang sinah cariké tetep tusing lakar maan yéh, nah kanggoang tetepang jani mreténin telabahé ené”. Keto ia mamunyi dikenehné sambilanga ngorék-ngorékang luu sané ngengsut di sisin telabahé.

Neked di carikné, sekadi biasa Pan Sarna ngiderin carikné sambilanga nguntuk, ngalih-ngalihin song yuyu sané ngai uus pundukan. Tuah saja, yuyu tusing enu ngelah tongos idup, sawiréh telabahé ngancan nyenikan, tur umané suba ngancan nelahang kajujukin beton gedé-gedé. Pan Sarna iteh nyengsengin gook-gook yuyu baan endut umané, apang yéh cariké tetep ngandéng melusin pemulan padiné sané mara dipuan katandur. Sebet kenehné ningalin umané sané tusing maan sunaran matan ai, sawiréh kaempetin lawat wewangunan hotél sané tegeh. Diastun galahé suba jam solas, lawat hotélé tetep ngempetin ulian tegehné. Ia tuah nyidang ngapti sareng Ida Déwi Sri apang padiné katandur sida mupu. Sambilanga mreténin umané, sesai ia masesambat di kenehné “Ratu Hyang Déwi Sri, suryaning panjak I Ratu madué tetanduran ring carik sané dahat akidik puniki, mangda sida titiang mapikolih pantun anggé titiang nyambung angkihan ngelantur”. Sawetara galah roras panesé ngancan ngentak mobor kulitné Pan Sarna, anginé ngemu panes ulian tusing ada ampehang ngasirsir, peluhné ngecor melusin tundun. Angkihané suba maketékan telung dasa lima. Marérén ia lantas di bucu kelod kauh batan punyan nyuh gadingé. Bajuné kakelésan, payungné kaanggo ngilihin awakné sambilanga nylélég di punyan nyuhé. Kijap-kijap, kenehné joh sawat Pan Sarna ngarod. “aduhhh… hmmm… hmmm… aduhh…”.

“dubb.. dub..dubb..dubb..dub..dub..” sing makelo lantas ada suaran tindakan sepatu Manager Hotélé kasarengin ajudané di duur pundukané nuju ka tongos Pa Sarna. Pan Sarna ngénggalan nyemak tur nganggo baju. “Selamat siang bapak” keto baosné Pak Héru pinaka Manager. Pan Sarna nyautin “Nggih, Selamat siang Pak”. “Perkenalkan saya Héru selaku General Manager Hotél Dolli yang tepat berada di samping sawah ini” Pak Héru ngatur uningan ragané sareng Pan Sarna. Tuah saja Pan Sarna anak mula tusing tamat SD, ia mrasidang ngresepin basa Indonésia nanging kéweh lakar nyambatang basané punika, ento ngranang basa sané kaangé wantah campuran. “Nggih pak, tiang sampun yang punya sawah ini”. Pan Sarna masaut. “Kebetulan saya bertemu dengan bapak di tempat ini, sesuai dengan permintaan dari atasan saya yaitu Pak Kim selaku pemilik Hotél Dolli, bertujuan untuk membeli seluruh sawah bapak ini untuk pengembangan hotél kami” Pak Héru nyambatang tetujoné sareng Pan Sarna. Ritepengan ento Pan Sarna mendep, kamemegan ten nawang apa sane patut sautin. Ngelantur Pak Héru malih metakon “Apakah sawah ini atas nama bapak sendiri? Lalu berapa harga yang bapak tawarkan?”. “Saya rasa, berapapun harga yang bapak tawarkan, boss saya pasti menyetujuinya karena mémang sudah ada gambar pengembangan sesuai lahan bapak ini”. Pak Héru ngwewehin. Makelo Pan Sarna bengong, ngenehang “yén adep tanahé, sinah liu lakar ngelah pipis. Yén pipis liu apa nyidang meli. Sakemaon, pipisé tusing ja lakar makelo bakat gisiang, sinahang deweke yen suba merasa ngelah pipis liu, ditu lakar metu momo angkarané. Patelah pipisé suba pasti, ulian aluh bakat sinah telahné aluh masih. Manian pipisé suba telah, dija lakarang ngalih baas anggo jakan ngewai”. Keto Pan Sarna masesambat di kenehné. “Ndak Pak Héru, ndak… Carik titiang ini tidak di jual. Ini carik tetamian leluhur tiangé dari dulu, akan tetep tiang jaga untuk cucun cucun tiangé”. Pesaut Pan Sarna mabrusutan cara benang layangané suud kalah mebandung. Mara kéto lantas Pak Héru ngajak ajudané nénten masaut malih, mebalikang awak mejalan sada ngrengkeng. Yen apa kaden krengkengane teken Pak Héru, Pan Sarna tuara tatas ningeh. Ditu lantas ia masesambat “malih pidan ja, sira ja, kénkén ja, yén ada anak nagih mayah cariké ené tusing ja lakar baang, wiréh ené tuah tetamian lingsiré apang nyidang riwekas panak cucuné nyidang masih medaar ulian tanah acuplikan ené. Diastun ja idupé tuna nanging enu masih nyidang payuk jakané di paon makudus mumpunan asil tanah cariké”.

By admin